Leasing

Finančný leasing osobných motorových vozidiel :

Spoločnosť realizuje leasingové  operácie  na vybrané typy vozidiel , kde má uzatvorené dohody so  zmluvnými   predajcami automobilov .Zmluvní partneri disponujú všetkými  zmluvnými podmienkami  leasingového prenájmu.

Súčasťou leasingových operácií je aj poistenie vozidiel proti poškodeniu a odcudzeniu , k výberu je niekoľko poisťovní.

Zákonné poistenie si   môže zabezpečiť a hradiť aj nájomca ,dostane však vždy aktuálny prehľad o postených produktoch pre tento typ poistenia. Taktiež si  hradí  všetky diaľničné poplatky

V prípade používania vozidla pre podnikateľské účely si hradí nájomca taktiež cestnú daň a diaľničné poplatky.

Po dobu trvania leasingovej zmluvy je  nájomca evidovaný  ako držiteľ vozidla  a prenajímateľ akojeho vlastník. Po skončení  zmluvného obdobia prechádza vozidlo na nájomcu za  symbolickú hodnotu a po uhradení všetkých  zmluvne dohodnutých splátok .

Je možné aj skoršie splatenie dohodnutých splátok, podľa dlžky splácania sa prepočíta  aktualizovaný zostatok splátok  s ohľadom na aktuálnu  úrokovú sadzbu  EURIBOR.